Veiligheidsinformatieblad volgens Verordening (EG) nr ...- lijfwacht veiligheidskleding handschoenen kanker ,Verdacht van het veroorzaken van kanker. Specifieke doelorgaantoxiciteit - eenmalige blootstelling Categorie 3 H336 Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken. Doelorgaan: centraal zenuwstelsel Chronische gevaren voor het aquatisch milieu Categorie 2 H411 Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.Environ LpH st Sterile Phenolic DisininfectantEnviron™ LpH™ st Sterile Phenolic Disinfectant Veiligheidsinformatieblad volgens Verordening (EG) nr. 453/2010 11/26/2018 NL (Nederlands) VIB Ref: 6411NL 2/9 Veiligheidsaanbevelingen (CLP) : P260 - nevel, spuitnevel, damp niet inademenHk 2016 04 28 by WL Media - Issuu

Issuu is a digital publishing platform that makes it simple to publish magazines, catalogs, newspapers, books, and more online. Easily share your publications and get them in front of Issuu’s ...

Online chatten

WhatsApp

Veiligheidsinformatieblad volgens Verordening (EG) nr ...

H351 Verdacht van het veroorzaken van kanker. Veiligheidsaanbeveling: P102 Buiten het bereik van kinderen houden. P210 Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken. P260 Nevel/damp niet inademen. P271 Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken.

Online chatten

WhatsApp

Handschoenen - Homepage | Military Collectibles 4U

De handschoenen zijn nieuw, het kaartje zit er aan en ze zitten in de… € 34, 95. order. Nederlands leger handschoenen Leder/meta-aramide - groen/grijs - maat 10 - origineel. Dit zijn originele veiligheidshandschoenen gebruikt door het Nederlandse leger. De handschoenen gemaakt van meta-aramide en leder.

Online chatten

WhatsApp

FACTS41 - European Agency for Safety and Health at Work

inzet van adequate veiligheidskleding, waaronder passende handschoenen. Hygiëneplannen en regelmatige schoonmaak- en ontsmettingsmaatregelen hebben ook voor een aanzienlijke vermindering van de blootstelling van werknemers gezorgd. Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk Gran Vía, 33, E-48009 Bilbao

Online chatten

WhatsApp

Dit katje is niet zonder handschoenen aan te pakken

Het dragen van rubber handschoenen is niet meer weg te denken uit de huidige tandheelkundige praktijk. Soms hoor je wel eens patiënten zeggen ‘Die tandarts werkt nog zonder handschoenen!’ om ...

Online chatten

WhatsApp

Europe

Verdacht van het veroorzaken van kanker. Ernstig oogletsel Categorie 1 H318 Veroorzaakt ernstig oogletsel. Sensibilisator voor de huid Categorie 1 H317 Kan een allergische huidreactie veroorzaken. 2.2. Etiketteringselementen Etiketteringselementen (CLP):

Online chatten

WhatsApp

Veiligheidsinformatieblad volgens Verordening (EG) nr ...

Geschikte veiligheidskleding Beschermende kledij moet conform zijn met EN 14605 voor vloeibare spatten en met EN 13982 voor stof. Advies voor persoonlijke beschermingsuitrusting: De informatie voor de persoonlijke bescherming is alleen gegeven als begeleidend materiaal. Een …

Online chatten

WhatsApp

Veiligheidsinformatieblad volgens Verordening (EG) nr ...

Persoonlijke veiligheidskleding dragen Arm- en beenbeschermende veiligheidskleding Beschermende kledij moet conform zijn met EN 14605 voor vloeibare spatten en met EN 13982 voor stof. Advies voor persoonlijke beschermingsuitrusting: Gebruik alleen persoonlijke bescherming dat CE-gelabeld is volgens de Richtlijn 89/686/EEG.

Online chatten

WhatsApp

Gratis doneren (gratisdoneren) - Profiel | Pinterest

Bekijk wat Gratis doneren (gratisdoneren) heeft ontdekt op Pinterest, 's werelds grootste verzameling ideeën.

Online chatten

WhatsApp

Veiligheidsinformatieblad volgens Verordening (EG) nr ...

Verdacht van het veroorzaken van kanker. Specifieke doelorgaantoxiciteit - eenmalige blootstelling Categorie 3 H336 Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken. Doelorgaan: centraal zenuwstelsel Chronische gevaren voor het aquatisch milieu Categorie 2 H411 Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

Online chatten

WhatsApp

Veiligheidsinformatieblad volgens Verordening (EG) nr ...

Persoonlijke veiligheidskleding dragen Arm- en beenbeschermende veiligheidskleding Beschermende kledij moet conform zijn met EN 14605 voor vloeibare spatten en met EN 13982 voor stof. Advies voor persoonlijke beschermingsuitrusting: Gebruik alleen persoonlijke bescherming dat CE-gelabeld is volgens de Richtlijn 89/686/EEG.

Online chatten

WhatsApp

Opgelet, deze handschoenen uit Lutten bevatten een ...

Deze lederen werkhandschoenen zullen velen als bekend voorkomen. Honderd paar handschoenen die van vorig jaar maart tot 26 juni zijn verkocht door een firma uit Lutten, zijn uit de verkoop gehaald.Reden: de handschoenen bevatten een te hoge concentratie van het kankerverwekkende chroom-VI.

Online chatten

WhatsApp

Anunnaki onze goden deel 48- Zwarte Piet hoort erbij (5.0)

Dit is een reeks artikelen waarin Evert Jan Poorterman ons meeneemt op een fascinerende ontdekkingsreis. Over de komst van een ster en vooral zijn bewoners die …

Online chatten

WhatsApp

Veiligheidsinformatieblad volgens Verordening (EG) nr ...

Persoonlijke veiligheidskleding dragen. RUBRIEK 6: Maatregelen bij het accidenteel vrijkomen van de stof of het mengsel 6.1. Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermde uitrusting en noodprocedures Persoonlijke veiligheidskleding dragen. Aanraking met de ogen en de huid vermijden. Niet beschermde personen op afstand houden. 6.2.

Online chatten

WhatsApp

Gezondheid en veiligheid: R-/S-zinnen - SAMANCTA

Draag geschikte handschoenen en beschermende kleding. S36/37/39: Draag geschikte beschermende kleding, handschoenen en een beschermingsmiddel voor de ogen/het gezicht. S36/39: Draag geschikte beschermende kleding en een beschermingsmiddel voor de ogen/het gezicht. S37/39: Draag geschikte handschoenen en een beschermingsmiddel voor de ogen/het ...

Online chatten

WhatsApp

Veiligheidsinformatieblad volgens Verordening (EG) nr ...

H351 Verdacht van het veroorzaken van kanker. Veiligheidsaanbeveling: P102 Buiten het bereik van kinderen houden. P210 Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken. P260 Nevel/damp niet inademen. P271 Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken.

Online chatten

WhatsApp

Leverancier roept onveilige werkhandschoen Serin terug

Misschien wel in het hoekje van de handschoen zelf. Onlangs riep Rehamij, leverancier van dergelijke handschoenen, de laatste vracht terug. Het gaat om de werkhandschoen ‘Serin’. Reden was de te hoge concentratie van de giftige chemische stof Chroom-VI. Mensen die handschoenen van deze laatste vracht hebben gekocht, worden door de NVWA ...

Online chatten

WhatsApp

Veiligheidsinformatieblad volgens Verordening (EG) nr ...

Geschikte veiligheidskleding Beschermende kledij moet conform zijn met EN 14605 voor vloeibare spatten en met EN 13982 voor stof. Advies voor persoonlijke beschermingsuitrusting: De informatie voor de persoonlijke bescherming is alleen gegeven als begeleidend materiaal. Een …

Online chatten

WhatsApp

VARnws Leidsche Rijn 14 november 2019 by VARnws - Issuu

Nov 14, 2019·Issuu is a digital publishing platform that makes it simple to publish magazines, catalogs, newspapers, books, and more online. Easily share your publications and get them in front of Issuu’s ...

Online chatten

WhatsApp

Veiligheidsinformatieblad volgens Verordening (EG) nr ...

H351 Verdacht van het veroorzaken van kanker. H373 Kan schade aan organen veroorzaken bij langdurige of herhaalde blootstelling. Veiligheidsaanbeveling: P101 Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. P102 Buiten het bereik van kinderen houden. Veiligheidsaanbeveling: P260 Preventie P271 Damp niet ...

Online chatten

WhatsApp

Producteisen veiligheidskleding chemische sector ...

Jun 01, 2010·Het belang van de juiste veiligheidsartikelen in het algemeen en veiligheidskleding in het bijzonder neemt alleen maar toe in de Chemie. ... (anti kanker middelen) werkt. ... Dan krijg je kleding van een katoenen handschoen tot koningszuur beschermende handschoenen. Daar alleen al zit echt enorm veel variatie in. Omhoog. Bericht di 01 jun 2010 ...

Online chatten

WhatsApp

Thys montageschuim 'RFO' 750 ml

Deze schuim zet de deur, de deurkast, samen met de reeds geplaatste chambranten definitief vast aan de muur. Thys brandwerende montageschuim voor deurkasten staat garant voor een perfecte stabiele bevestiging van de muurkast in de muuropening.

Online chatten

WhatsApp

Gezondheid en veiligheid: H-/P-zinnen - SAMANCTA

Verdacht van het veroorzaken van kanker blootstellingsroute vermelden indien afdoende bewezen is dat het gevaar bij andere blootstellingsroutes niet aanwezig is>. H360 Kan de vruchtbaarheid of het ongeboren kind schaden specifiek effect vermelden indien bekend > blootstellingsroute vermelden indien afdoende bewezen is dat het gevaar bij andere ...

Online chatten

WhatsApp

Veiligheidsinformatieblad volgens Verordening (EG) nr ...

H351 Verdacht van het veroorzaken van kanker. Veiligheidsaanbeveling: P280 Gebruik beschermende handschoenen. P308+P313 NA (mogelijke) blootstelling: een arts raadplegen. P333+P313 Bij huidirritatie of uitslag: een arts raadplegen. P337+P313 Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen. Etiketteringselementen (DPD): Xn - Schadelijk R-zinnen:

Online chatten

WhatsApp